แจ้งโอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูลการชำระเงินของท่าน

1
2
ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ (สาขานวลจันทร์) บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 1492332441
3
บาท
4
วัน/เดือน/ปี
5